چالش های آموزش مجازی در دانشجویان قبل و بعد از همه گیری ویروس کووید-19: یک مطالعه مروری
کد مقاله : 1280-COVID
نویسندگان:
الناز صادقی *1، فرزین باقری شیخانگفشه2، ستاره دریایی3، سپهر پورخلیلی3
1روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، گیلان
2دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
3دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده مقاله:
شیوع ویروس کرونا 2019 از بزرگترین چالش‌هایی است که سیستم‌های آموزشی در جهان تاکنون با آن روبرو بوده‌اند. دانشگاه‌های گوناگون دانشجویان را از محیط دانشگاه خارج و به سمت آموزش مجازی هدایت کردند. این انتقال ناگهانی به ویژه در رشته های عملی همچون پزشکی با چالش های زیادی همراه شد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی چالش‌های آموزش مجازی در دانشجویان قبل و بعد از همه‌گیری ویروس کووید-19 بود. مطالعه حاضر از نوع مروری- سیستماتیک بوده و از مطالعات فارسی و انگلیسی مستخرج از بانک های اطلاعاتی داخلی (مگ ایران و نورمگز) و خارجی (PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar) با استفاده از کلید واژه های آموزش مجازی، یادگیری مجازی، آموزش الکترونیک، آموزش مبتنی بر وب، آموزش آنلاین، شبیه سازی واقعی مجازی، کرونا ویروس، کووید- 19 و سایر کلید واژه های مرتبط به همراه معادل انگلیسی آن در بازه زمانی 2010 -2020 استفاده شد. معیار ورود شامل مطالعاتی کیفی، کمی و ترکیبی بود، که در به کار گیری انواع آموزش مجازی با موانع و چالش هایی مواجه شده و در ارزیابی کیفیت گیفورد نمره قابل قبولی کسب کرده بودند. انواع مطالعات مروری حذف شدند. از مجموع 128 مقاله مرتبط، 45 مقاله واجد شرایط ( 35 مقاله انگلیسی و 10 مقاله فارسی) مرور شدند. نتایج نشان می دهد چالش های آموزش مجازی دانشجویان در 5 طبقه ضعیف بودن اینترنت، ساختار بد دانشگاه‌ها، عدم ارتباط و تعامل با اساتید، امتحانات مجازی و مشخص نبودن محتوای آموزشی، تقسیم‌بندی شد. باتوجه به یافته‌های پژوهش، باید فقدان ارتباط چهره به چهره با شرایطی نظیر تعاملی تر شدن محیط یادگیری همراه با قابلیت فناوری های تصویری جبران شود. آموزش مبتنی بر حل مساله، اجازه بروز ایده های بالبداهه و خلاق از سوی دانشجویان، بازخورد فوری از سوی استاد و افزایش هم اندیشی میان استادان، می تواند پویایی محیط آموزش مجازی را ارتقا دهد.
کلیدواژه ها:
آموزش مجازی، کرونا ویروس 2019، دانشجویان، ویروس کووید-19.
وضعیت : چکیده برای ارائه پذیرفته شده است